กำหนดการสำคัญ
1. หมดเขตรับบทความทั่วไป

ไม่เกิน 29 กุมภาพันธ์ 2567

2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ

15 มีนาคม 2567

3. วันสุดท้ายส่งบทความฉบับสมบูรณ์

10 เมษายน 2567

4. วันลงทะเบียนล่วงหน้า

10 - 20 เมษายน 2567

5. วันประชุมวิชาการ

1 - 3 พฤษภาคม 2567

ขั้นตอนการส่งบทความ

รายละเอียด

1

ช่วงระยะที่ 1 จะมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน [step1-step6]

ส่งไฟล์บทความจะต้องทำการปกปิดชื่อ ผู้แต่งบทความ ชื่อหน่วยงาน ประวัติผู้แต่ง รวมถึงการอ้างถึงแหล่งทุน   ระบบจะรองรับไฟล์ เฉพาะไฟล์ที่เป็นนามสกุล pdf เท่านั้น
2

ช่วงระยะที่ 2 จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน [step7-step10]

  ***(กรณีบทความ จากระยะที่1 มีผลการพิจารณา : ผ่านการพิจารณา แต่ให้แก้ไขบทความ )
ส่งไฟล์บทความจะต้องทำการปกปิดชื่อ ผู้แต่งบทความ ชื่อหน่วยงาน ประวัติผู้แต่ง รวมถึงการอ้างถึงแหล่งทุน  ระบบจะรองรับไฟล์ เฉพาะไฟล์ที่เป็นนามสกุล pdf เท่านั้น
3

ช่วงระยะที่ 3 จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน [step11-step14]

***(กรณีบทความ จากระยะที่1 หรือ ระยะที่2 มีผลการพิจารณา : ผ่านการพิจารณา )
ส่งไฟล์บทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (Full paper) จะต้องมีชื่อ ผู้แต่งบทความ ชื่อหน่วยงาน ประวัติผู้แต่ง จะต้องส่งไฟล์ จำนวน 6 ไฟล์ ระบบจะรองรับไฟล์ 

1). ไฟล์ ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ ( *.pdf)
2). ไฟล์ ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ ( *.doc/docx)
3). ไฟล์ บทคัดย่อ ( *.pdf)
4). ไฟล์ บทคัดย่อ ( *.doc/docx)
5). ไฟล์ แบบรายงานการแก้ไขบทความ ( *.pdf)
6). ไฟล์ ประวัติผู้นำเสนอ ( *.pdf)

รูปแบบบทความ (template)

1. ไฟล์รูปแบบบทความวิจัย

(ภาษาไทย)

2. ไฟล์รูปแบบบทความวิจัย

(ภาษาอังกฤษ)

3. ไฟล์แบบรายงานการแก้ไขบทความ

(EXPLAIN FORM)

4. ไฟล์ ประวัติผู้นำเสนอบทความ

(SPEAKER's BIOGRAPHY FORM)

ข้อเสนอแนะการเขียนบทความ

1. รูปแบบการเขียนบทความเป็นภาษาไทย โดยรูปแบบของบทความนั้นจะเป็นแบบ 2 คอลัมน์ และมีความยาวไม่เกิน 6  หน้าของกระดาษ A4 ตามรูปแบบของบทความ
2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ซึ่งต้องมีการนำเสนอทุกบทความ
3. การนำเสนอบทความจะเป็นการนำเสนอบนเวทีด้วยวาจา

สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
  • โทรศัพท์ : 099-3136995
  • อีเมล์ : suttipong.j@rmutp.ac.th
  • Facebook : -