คณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการ

ประธานคณะกรรมการ

รศ. ดร.อนินท์ มีมนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะกรรมการ

รศ. ดร.ศิริชัย ต่อสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ. ดร.สุรัตน์ วรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ. ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รศ. ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ. ดร.แมน ตุ้ยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.นทีชัย ผัสดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.จิรวัฒน์ ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าที่ร้อยเอกศุภัทร ศิลาลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ.ฐิติ หมอรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อาจารย์ ดร.ประจักร จัตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสาเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาจารย์สัญญา คำจริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผศ. ดร.นิวัฒน์ มูเก็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ. ดร.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ. ดร.คณน สุจารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผศ.เนรัญชลา กำไลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผศ.ซูไฮดี สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผศ.จตุพร ใจดำรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ. ดร.วิชาญ ช่วยพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ. ดร.กมลพงค์ แจ่มกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ. ดร.ศุภวัฒน์ ชูวารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาจารย์ ดร.กชกร วิรัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร.อิทธิพล เนคมานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผศ. ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ (เลขานุการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
  • โทรศัพท์ : 099-3136995
  • อีเมล์ : suttipong.j@rmutp.ac.th
  • Facebook : -