อัตราค่าลงทะเบียน

P1
อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป

3,500 บาท

P2
นักศึกษาทุกระดับชั้น

2,500 บาท 

Add

ในกรณีที่ผู้เขียนมีความประสงค์ส่งมากกว่า 1 บทความ บทความถัดไป ชำระเงินเพิ่ม บทความละ 500 บาท

การลงทะเบียนและเงื่อนไข

 1. ผู้นำเสนอบทความต้องทำการลงทะเบียนในระบบ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบการส่งบทความ 

2.ผู้นำเสนอบทความที่ทำการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว และได้แนบหลักฐานการชำระเงินในระบบการลงทะเบียน สามารถรับใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ ที่ฝ่ายการเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567

3.หากผู้ส่งบทความท่านใดที่ไม่สามารถชำระเงิน ทางผู้จัดโครงการต้องขออนุญาตทำการยกเลิกการเข้าร่วมนำเสนอบทความ รวมถึงทำการยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัย(Proceedings)ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.ในวันทำการนำเสนอบทความ ผู้เข้าร่วมงานและผู้นำเสนอบทความ ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน  วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : สมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
Account Name  : RNMT ASSOCIAT

เลขที่บัญชี :  453-1-47211-7

สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
  • โทรศัพท์ : 099-3136995
  • อีเมล์ : suttipong.j@rmutp.ac.th
  • Facebook : RMTC.RNMT
  • Line Official : RMTC 2024 Openchat