งานประชุมวิชาการฯจะเริ่มในอีก

เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ

RMTC 2024 เป็นการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

จัดขึ้น ณ วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ (Association of Rajamangala Network of Manufacturing and Management Technology : RNMT) ร่วมกับเจ้าภาพประจำปี 2567 คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายราชมงคลทั่วประเทศอีก 8 แห่ง

หัวข้อสาขาการประชุมวิชาการ

1.Production and Operations Management (POM)

1.1 Operation Research
1.2 Production Planning and Control
1.3 Process Design and Analysis
1.4 Work Study and Industrial Engineering
1.5 Maintenance Engineering
1.6 Other Related

2.Manufacturing Engineering (MFE)

2.1 Machining and Forming Process
2.2 Advanced Manufacturing Processes
2.3 Mold and Die Technology
2.4 Additive Manufacturing / Reverse Engineering
2.5 Process Engineering
2.6 Other Related

3.Material Science and Application (MSA)

3.1 metallurgical engineering
3.2 Composite Materials
3.3 Nano Technology
3.4 Metal / Metal alloys
3.5 Polymer Material
3.6 Ceramics Material
3.7 Nanotechnology and Smart Materials
3.8 Other Related

4.Supply Chain and Logistics (SCL)

4.1 Strategic Operations / Reverse logistics
4.2 Industry 4.0 & Technology
4.3 IoT and AI in supply chain
4.4 Digital supply chain / Big Data in supply chain
4.5 Other Related

5.Industrial Education (IED)

5.1 Teaching & Learning
5.2 Educational Structures
5.3 Community & Society
5.4 Language & Culture
5.5 Innovative Technologies in Education
5.6 Other Related

6.Technology and Innovation (TIN)

6.1 Collaboration Technology
6.2 Information Technology
6.3 Manufacturing Technology / Product Technology
6.4 New Trends and Modern Approaches
6.5 Artificial Intelligence
6.6 Other Related

Keynote Speakers


 รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

"โอกาสและความท้าทายของเทคโนโลยีการผลิตโลหะต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน"

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

"การประยุกต์ใช้ (อย่างยั่งยืน)วัสดุนาโนจากแร่ไทยและ เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำ"

สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
  • โทรศัพท์ : 099-3136995
  • อีเมล์ : suttipong.j@rmutp.ac.th
  • Facebook : -